Vorderingsonderzoek

U hebt een Vorderingsonderzoek opgelegd gekregen door het CBR. Een onderzoek kan opgelegd worden als u bijvoorbeeld bent aangehouden door de politie vanwege het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Een andere reden kan zijn dat het de politie bekend wordt bij een aanhouding dat u bekend met psychische klachten of er twijfels zijn aan uw psychische gesteldheid gezien de reden van de aanhouding.

U kunt via de site van het CBR aangeven door welke psychiater u gekeurd wilt worden.

U dient zich voor de keuring te legitimeren. De keuring bestaat uit een vraaggesprek, een bloed- en/of urineonderzoek,  een psychiatrisch onderzoek en zo nodig een lichamelijk onderzoek.

Hieronder vindt u informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van het keuringsonderzoek:

Legitimatiebewijs en informatie over het onderzoek: 

De keurend arts heeft u voorafgaand aan het onderzoek gevraagd naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd.

Recht op inzage en blokkering van het keuringsrapport: 

U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u, naast het recht de conclusies van het onderzoek te vernemen, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd. Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht, dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Het rapport wordt dan dus aan niemand verstuurd. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat de inhoud van het keuringsrapport zou hebben geleid tot een ongeschiktheidverklaring. Dit betekent dat het CBR op grond van het aangepaste Reglement rijbewijzen gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek uw rijbewijs ongeldig zal verklaren vanwege het niet meewerken aan het onderzoek. U mag pas weer rijden indien u na die periode opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Binnen maximaal 14 dagen na de verzendingsdatum die op het rapport staat, moet u aan de keurend arts, schriftelijk en per aangetekende post, laten weten of u gebruik wilt maken van het recht op blokkering. In de bijgaande brief bij het keuringsrapport staat waar u het formulier naar toe moet sturen. Zorg daarbij dat de gegevens die u in moet vullen kloppen. Reageert u niet binnen deze termijn, dan moet de keurend arts er van uitgaan dat u geen bezwaar heeft tegen toezending van het rapport en de conclusies aan het CBR.  Het rapport wordt dan aan het CBR gestuurd. Eventuele feitelijke  onjuistheden in het rapport, bijvoorbeeld een onjuiste (geboorte) datum of naam kunt u op het Blokkeringsformulier aangeven. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. Voor de goede orde: Dit betekent niet dat u wijzigingen kunt aanbrengen omdat u het niet eens bent met een onderdeel van het rapport of omdat u een passage niet relevant vindt.

Herkeuring: 

Bent u het niet eens met de uitslag van de keuring, dan heeft u op grond van de Vorderingsprocedure het recht binnen 2 weken nadat u het voorlopig besluit van het CBR tot ongeldig verklaring van het rijbewijs heeft ontvangen, om een tweede onderzoek (herkeuring) te vragen. Let op: dit geldt niet wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht op blokkering, want in dat geval zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren (zie hierboven). Een verzoek om een tweede onderzoek moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Na het tweede onderzoek neemt het CBR een beslissing op basis van beide onderzoeken. Ook de kosten van het tweede onderzoek komen voor uw rekening. Ten aanzien van een herkeuring geldt eenzelfde procedure als voor het eerste onderzoek (uitleg onderzoek, rechten etc.). Het CBR informeert u hierover.

Bewaartermijn van keuringsgegevens: 

De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van de procedure bij het CBR.  Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts.

Recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR: 

U heeft het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het officiële besluit van het CBR over al dan niet geldigheid van uw rijbewijs. Alle besluiten die worden genomen en voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, worden door het CBR aan betrokkenen bekendgemaakt. De keurend arts staat daar buiten. Meer informatie over het CBR kunt u vinden op www.cbr.nl.

Vertegenwoordiging:

De hiervoor genoemde rechten kunt u delegeren aan een ander, bijvoorbeeld uw partner. In dat geval vraagt de keurend arts de persoon die u vertegenwoordigt om een schriftelijke machtiging. Daarin moet dan staan dat u hem of haar heeft aangewezen als uw plaatsvervanger. Voor de duidelijkheid u dient altijd zélf op de keuring te verschijnen.